Image gallery (Lizard Island Field Guide)
Chiridota rigida
© Anne Hoggett
Chiridota rigida
© Anne Hoggett
Chiridota rigida
© Anne Hoggett
Chiridota rigida
© Lyle Vail
Chiridota rigida
© Lyle Vail
Polycheira rufescens
© Lyle Vail and Anne Hoggett
Polycheira rufescens
© Lyle Vail and Anne Hoggett
Polycheira rufescens
© Jeremy de Waard
Polycheira rufescens
© Anne Hoggett
Polycheira rufescens
© Anne Hoggett
Polycheira rufescens
© Anne Hoggett
Polycheira rufescens
© Anne Hoggett
Synaptula lamperti
© Anne Hoggett and Lyle Vail
Synaptula lamperti
© Anne Hoggett and Lyle Vail
Euapta godeffroyi
© Lyle Vail
Euapta godeffroyi
© Lyle Vail
Euapta godeffroyi
© Lyle Vail
Euapta godeffroyi
© Anne Hoggett
Euapta godeffroyi
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Barbara Banks
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Synapta maculata
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 1
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 1
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 1
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 1
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 1
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 2
© Graham Edgar
Unidentified synaptid 4
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 4
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 4
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 5
© Anne Hoggett
Unidentified synaptid 5
© Anne Hoggett
Massinium magnum
© Anne Hoggett
Massinium magnum
© Anne Hoggett
Massinium magnum
© Anne Hoggett
Massinium magnum
© Barbara Banks
Massinium magnum
© Barbara Banks
Massinium magnum
© Anne Hoggett
Massinium magnum
© Anne Hoggett
Afrocucumis africana
© Barbara Banks
Afrocucumis africana
© Barbara Banks
Stichopus chloronotus
© Anne Hoggett
Stichopus naso?
© Lyle Vail
Stichopus naso?
© Lyle Vail
Stichopus vastus
© Lyle Vail
Stichopus vastus
© Anne Hoggett
Stichopus ocellatus
© Anne Hoggett
Stichopus ocellatus
© Anne Hoggett and Lyle Vail
Stichopus ocellatus
© Anne Hoggett
Stichopus ocellatus
© Anne Hoggett
Stichopus ocellatus
© Lyle Vail
Thelenota anax
© Anne Hoggett
Thelenota anax
© Anne Hoggett
Thelenota anax
© Anne Hoggett
Thelenota anax
© Mark Shepherd
Pearsonothuria graeffei
© Barbara Banks
Pearsonothuria graeffei
© Barbara Banks
Pearsonothuria graeffei
© Barbara Banks
Labidodemas semperianum
© Anne Hoggett
Labidodemas semperianum
© Anne Hoggett
Holothuria (Lessonothuria) pardalis
© Lyle Vail and Anne Hoggett
Holothuria (Lessonothuria) pardalis
© Lyle Vail and Anne Hoggett
Holothuria sp. 1
© Anne Hoggett
Holothuria sp. 1
© Anne Hoggett
Holothuria sp. 1
© Anne Hoggett
Holothuria sp. 1
© Lyle Vail
Holothuria sp. 3
© Anne Hoggett
Actinopyga lecanora
© Lyle Vail
Actinopyga lecanora
© Lyle Vail
Actinopyga lecanora
© Anne Hoggett
Actinopyga lecanora
© Anne Hoggett
Actinopyga lecanora
© Anne Hoggett
Actinopyga lecanora
© Barbara Banks
Actinopyga lecanora
© Anne Hoggett
Actinopyga lecanora
© Anne Hoggett
Actinopyga lecanora
© Lyle Vail
Actinopyga lecanora
© Lyle Vail
Actinopyga echinites
© Lyle Vail
Actinopyga echinites
© Anne Hoggett
Bohadschia vitiensis
© Lyle Vail
Bohadschia vitiensis
© Anne Hoggett
Bohadschia vitiensis
© Anne Hoggett
Leopard fish (Bohadschia argus)
© Lyle Vail and Anne Hoggett
Bohadschia ocellata
© Lyle Vail
Bohadschia ocellata
© Anne Hoggett
Bohadschia ocellata
© Steve Doo
Bohadschia ocellata
© Steve Doo
Bohadschia ocellata
© Steve Doo
Bohadschia ocellata
© Anne Hoggett
Bohadschia ocellata
© Anne Hoggett
Bohadschia ocellata
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett
Bohadschia sp.
© Anne Hoggett